تماس با معاون توسعه مدیریت و منابع

 تلفن دفترحوزه معاونت: 33966101 و 33966106

آقای صدفی رییس دفتر- آقای سیاهرنگ مسئول دفتر 

تلفن روابط عمومی: 33966248 و 38512598 

آقای کریمی کارشناس روابط عمومی

نمابر معاونت توسعه مدیریت و منابع: 33966100

تلفکس روابط عمومی معاونت:  33966248

پست الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و منابع: edm@farhang.gov.ir