بخشنامه ها و دستورالعمل ها

کمیته اجرایی طرح دورکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی بخشنامه ای با امضای محمد مهدی فداکار ضوابط فرآیند دورکاری در سال 1391 را به واحدهای ستادی ابلاغ نمود.
محمد مهدی فداکار معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شیوه نامه ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی واحدهای ستادی وزارت متبوع را که توسط اداره کل اموراداری تدوین گردیده است ، به منظور اجرای آن برای سالهای 1388 و 1389 و بهره مندی کارکنان از امتیازات و مزایای متعدد آن به کلیه معاونت ها و واحدهای مستقل ستادی ابلاغ نمود.
اداره کل توسعه منابع انسانی سازمان بازرسی کل کشور طی بخشنامه ای از متخصصان و کارشناسان ماهر و مجرب شاغل و بازنشسته دستگاه های اجرایی کشور به منظور استفاده در مأموریتهای آتی سازمان به صورت تمام وقت یا پاره وقت دعوت به همکاری نمود.
مدیرکل امور اداری وزارت متبوع طی بخشنامه شماره 136764/2/81 مورخ 16/9/1390 نحوه اجرایی شدن ارتقاء رتبه کارمندان رسمی و پیمانی را به معاونت ها و واحدهای مستقل ستادی ابلاغ نمود.
معاونت اداری و مالی وزارت متبوع شیوه نامه های تهیه شده توسط اداره کل اموراداری در خصوص موضوع های متنوع مرتبط با ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان را جهت اجرا به واحدهای استانی ابلاغ نمود.
این دستورالعمل در تاریخ 23/7/1390 به دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
این بخشنامه با شماره 12515/200 در تاریخ 30/5/1390 به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است.
این بخشنامه در تاریخ 12/5/1390 به معاونت ها و واحدهای مستقل ستادی ابلاغ شده است...
صفحه ۱ از ۲ ۲