تصویب نامه ها و آیین نامه ها

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/07/1392 ساعات کاری ادارات و واحدهای مختلف را اعلام نمود.
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/07/1392 مصوبه بیست درصد افزایش حقوق کارکنان را به دلیل عدم محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن لغو کرد.
بر اساس این تصویبنامه کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیون ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون های دائمی دولت) که تا تاریخ 27/05/1392 بر اساس مصوبات هیئت وزیران و به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیئت وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می گردد.
تصویب نامه شماره 4161 / ت 49040 هـ مورخ 17/1/1392 هیئت وزیران در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1392 به میزان 25% به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.
دستورالعمل شماره 41722 /200 مورخ 11/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تاریخ 1/4/1391ملاک عمل برای پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هواست.
تصویب نامه شماره 58404/ت48093هـ مورخ 27/03/1391 هیئت وزیران در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال 1391 به میزان 15% به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. در این تصویب نامه نحوه و میزان کمک هزینه های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم نظیر هزینه غذای روزانه و ایاب و ذهاب و ... برای کارمندان دستگاه های مشمول تعیین تکلیف شده است.
هیات وزیران در اجرای بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجساله توسعه امتیاز فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا را به میزان بیست و بیست و پنج درصد تعیین و ابلاغ نمود.
هیأت وزیران به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین میزان افزایش حقوق و نیز حداقل حقوق کارمندان ، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مزبور و همچنین قانون نظام هماهنگ کارکنان را برای سال 1390 تعیین و به دستگاههای مشمول ابلاغ نمود.
صفحه ۱ از ۲ ۲