اداره کل امور مالی و ذیحسابی

ادارات دریافت و پرداخت، حسابداری طرحهای عمرانی، اعتبارات و تعهدات، رسیدگی، دفترداری تنظیم حسابها و اداره اموال، ادارات تابعه این اداره کل هستند که وظایف زیر را بر عهده دارند:
1- برنامه ریزی برای کنترل اموال دارایی های وزارتخانه و نظارت بر نظام های انبارداری واحدهای ذیربط در خصوص نگهداری وسایل و تجهیزات اداری و فنی و ارسال صورتحسابهای مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
2- برنامه ریزی برای برگزاری جلسات مناقصه ، ترک مناقصه مربوط به اعتبارات جاری و تملک دارائی های سرمایه ای و سایر کمیسیونهای مالی و اعلام نظر و ارائه پاسخ به مسائل مروط به امور مالی
3- اداره نظام مالی وزارتخانه با بهره گیری از واحدهای امور عمومی سایر معاونت ها شامل تامین و تخصیص اعتبارات ، ثبت، مصرف، کنترل بر مصرف هزینه و نیز صدور دستورالعمل های لازم جهت انجام و اجرای مناسب این نظام بر اساس شرح وظایف مشترک حوزه های معاونتها شامل تامین و تخصیص اعتبارات ، ثبت، مصرف، کنترل بر هزینه و نیز صدور دستورالعمل های لازم جهت انجام و اجرای مناسب این نظام بر اساس شرح وظایف مشترک حوزه های معاونت
4- اقدام لازم بمنظور تامین اعتبارات و تطبیق آن با برنامه ، فصول و عملیات بودجه جاری و تملک و دارائی های سرمایه ای و انجام عملیات حسابداری و دریافتی های سایر منابع و اعتبارات ابلاغی از سایر دستگاهها
5- انجام مکاتبات برای اصلاح موافقت نامه ها و جابه جایی اعتبارات فصول، تنظیم وکنترل حساب در چارچوب اعتبارات جاری به تفکیک فصول و برنامه های مصوب و در انطباق با قوانین و مقررات مالی کشور، قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مربوط.
6- اعمال نظارت قبل از وقوع هزینه ها و انطباق اسناد و مدارک مربوط به مجوز خرجهای صادره با قوانین و مقررات جاری .
7- کنترل، نظارت، بازبینی و رسیدگی به اسناد هزینه به منظور اجرای ضوابط و مقررات قانونی محاسبات عمومی کشور و آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و سایر مقررات مربوط
8- انجام کلیه فعالیت های مربوط به عملیات حسابداری و تنظیم اسناد هزینه نظیر اسناد حقوق و مزایا، اضافه کاری و سایر پرداخت های کارکنان و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور اسناد قرارداد ها و پرداخت کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور گواهی حقوق.
9- انجام فعالیت های مربوط به ثبت و نگهداری، تنظیم و تفکیک دفاتر حسابداری، ضبط و تنظیم پرونده های مالی و سایر عملیات مربوط با دریافت و پرداخت، ارسال و بایگانی اسناد و مدارک مالی.
10- تهیه صورتحسابها و ترازنامه های ماهانه و نهایی اعتبارات هزینه و تملک دارائی سرمایه ای و ارسال آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دریافت تائیدیه های مربوطه.
11- نگهداری حسابهای بودجه جاری و تملک دارائی های سرمایه ای
12- اقدام لازم به منظور وصول به موقع درآمدها اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی
13- دریافت ضمانت نامه و سپرده های قانونی پیمانکاران و مهندسین مشاور بر اساس قراردادهای منعقده، رسیدگی، حفظ، نگهداری و مراقبت در تمدید آنها در سررسیدهای مقرر.
14- تفویض و واگذاری بخشی از اختیارات و مسئولیت های پیشگفته به عاملین ذیحساب حوزه ها و واحدهای وزارتخانه و نظارت بر کار آنها برای تسریع در فعالیت های مالی و جلوگیری از توقف در انجام کارها در محدوده مقررات و آئین نامه های مصوب.
15- ایجاد تسهیلات لازم برای گردآوری و آگاهی از قوانین، مقررات، ضوابط و تصویب نامه های عمومی مالی و مالیاتی کشور و اجرای آنها به طریق مقتضی در وزارتخانه